A hərfiylə baslayan Adların mənası

A hərfiylə baslayan Adların mənası

Ad - Cins - Mənşə - Məna
Abbas Kişi Ərəb Tutqun, qaşqabaqlı
Abdulla Kişi Ərəb Allahın qulu
Adil Kişi Ərəb Ədalət, insaf
Adıgözəl Kişi Azərbaycan elm, sənət, doğruluq
Afaq Qadın Azərbaycan Hündür, uca
Afət Qadın Azərbaycan Eşq, məhəbbət, sevgili
Aidə Qadın Fars Gəlir, mədaxil
Aişə Qadın Ərəb Yaşayan
Akif Kişi Ərəb Çalışqan, məqsədyönlü
Allahverdi Kişi Azərbaycan Allahın verdiyi pay
Almas Qadın Fars Yaraşıqlı, gözəl
Alxaz Kişi Azərbaycan Xüsusi, üstün, misilsiz
Alışan Kişi Azərbaycan Yanan, od tutan
Anar Kişi Azərbaycan Yada salar, xatırlar
Anna Qadın Yəhudi minnətdarlıq
Aqil Kişi Ərəb Ağıllı, dərrakəli
Arif Kişi Ərəb Bilən, xəbərdar
Artur Kişi Kelt Ayı kimi güclü
Aruz Kişi Azərbaycan Döyüşçü, igid, cəngavər
Arzu Kişi/Qadın Azərbaycan Arzu, istək
Aslan Kişi Türk Hakimiyyət, əzəmət
Atilla Kişi Türk Fəth edən,ulu türk
Ayaz Kişi Azərbaycan Ağıllı, istedadlı
Aybəniz Qadın Azərbaycan Ay camallı, gözəl
Aydan Qadın Ərəb Mənfəət
Aydın Kişi Azərbaycan Aşkar, dəqiq, bəlli
Aylın Qadın Türk nur, işıq, parıltı
Ayna Qadın Azərbaycan Şəffaf, təmiz, güzgü
Aynur Qadın Azərbaycan Ay, nur
Aysun Qadın Azərbaycan Ay ,su
Aytən Qadın Türk Ayın yarısı
Azad Kişi Ərəb Asudə, sərbəst
Azər Kişi Azərbaycan Od, atəş
Ağa Kişi Azərbaycan Ulu, ağa, ilkin
Ağabaci Qadın Azərbaycan Ağa, ulu
Asya Qadın Türk Qitələrin ən böyüyü
Aysel Qadın Türk Ay işığının seli, ay kimi parlaq, gözəl
Aygün Qadın Türk “Ay”-la “günəş”-in birləşməsindən yaranan ad
Amid Kişi Ərəb Eşq xəstəsi, Öndər, Rəhbər, Xərrac alan
Aytac Kişi/Qadın Ay kimi parlaq, bərq vuran tac; Gözəl, Natiq
Aytəkin Kişi/Qadın Aya bənzər, ay kimi;
Aba Ərəb Müxtəlif türk dillərində ana, bacı, əmi, ata mənalarında işlənir.
Abaxan Kişi Ata xan, əmi xan, böyük xan. Bunu «güclü axan, sürətli axan» kimi də izah edirlər.
Abakar
Abakər
Abaçı Kişi Tarla və bostanları quş və heyvanlardan qorumaq üçün qoyulan insan müqəvvası; əba tikən və satan şəxs.
Abaqa Kişi Aba və ağa sözlərindən yaranmış, əmi ağa, hörmətli dost deməkdir. «Kətan lifi» mənası da vardır. Elxani hökmdarı Hülakinin oğlu da Abaqa xan (1234-1282) adlanırdı.
Abas
Abbas Kişi Ərəb Qaraqabaq, ciddi; qəzəbli, acıqlı
Abasağa
Abbasağa Kişi bax: Abbas və Ağa
Abasalı
Abasəli
Abbasalı
Abbasəli Kişi bax: Abbas və Əli
Abasət
Abisət
Absət Kişi Ataların üzü, sifəti; abbasilərdən
Abasqulu
Abbasqulu Kişi Ərəb Allahın qulu Abbas.
Abasmirzə
Abbasmirzə Kişi bax: Abbas və Mirzə.
Abbasşərif Kişi bax: Abbas və Şərif.
Abay Kişi ata, baba, dədə; diqqət, diqqətli, həssas.
Abdal Kişi Anadolu və Əfqanıstanda yaşayan türk tayfalarından biri; bilikli, qanacaqlı.
Abdalbəy Kişi bilikli, qanacaqlı bəy; tayfa başçısı.
Abdar Kişi Fars sulu; parlaq; dadlı, ləzzətli; sandıq, yeşik.
Abdı
Avdı Kişi “Əbd” və “Allah” sözlərindən və ya Allahın epitetlərindən (“Əsmayi – Hüsna”dan) ibarət olub “Allahın qulu”, “Allahın bəndəsi” mənasını verən Abdulla, Abdulcəlil, Abduləhəd kimi adların ümumi ixtisar variantıdır. “Allahqulu, Qulu” kimi başa düşülməlidir; əbədi, sonsuz.
Abdıbəy
Avdıbəy Kişi Ərəb/Türk “Abdı bəy” adındandır.
Abdıxan
Avdıxan Kişi Ərəb/Türk “Abdı xan” adındandır.
Abdil Kişi Fars könül suyu, ürək yaşı; bax: Əbdül.
Abdin Kişi Ərəb “Zeynalabdin” adının ixtisar forması; “Abidlərin zinəti” deməkdir.
Abdul Kişi Ərəb “Abdulla” adının qısaldılmış forması.
Abdulbağıf
Abdulbaqi Kişi Ərəb Əbədinin – Allahın qulu.
Abdulcəlil Kişi Ərəb Allahın qulu (bax: Allahqulu).
Abduləhəd Kişi Ərəb Allahın qulu (bax: Allahqulu).
AbdullaJ
Abdullah Kişi Ərəb Allahın qulu (Məhəmməd peyğəmbərin atasının adı).
Abdulşir Kişi Ərəb/Fars Allahın qulu olan şir. Abel (q.y.) – külək əsməsi; fanilik; yalan.
Abı
Abi
Abu Kişi “böyük qardaş” mənasında olan “ağabəy” (Onun ata, baba, əcdad kimi mənaları da vardır) sözünün qısaldılmış forması olan “abi” həm də müasir Türkiyədə özündən böyüklərə müraciət forması kimi işlənir:
Abış
Abuş Kişi “Abı” adının əzizləmə forması.
Abid
Abit Kişi Ərəb ibadətlə məşğul olan.
Abidinç
Abiddin Kişi Ərəb ibadət edənlər, ibadətlə məşğul olanlar.
Abil Kişi Ərəb (kiminsə) atası. Bax: Əbil.
Abqədir Kişi Ərəb “Abdulqədir” adının ixtisar variantıdır. “Allahqulu” kimi başa düşülür.
Ablı Kişi Ərəb/Türk «ab» (su) sözündən və -lı şəkilçisindən düzəlmiş, «sulu», «canlı», «canısulu» mənasındadır.
Absalam
Abusalam Kişi Ərəb “Abdussalam” adının təhrif olunmuş varian-tıdır. ” Allahqulu” mənasına uyğundur; sülhün-əminamanlığın – Alla-hın qulu.
Absalat
Abusalat Kişi Fars/Ərəb a)namaz;
b) dini mərasimlərdə oxunan münəcat;
c) Məhəmməd peyğəmbərin adı çəkiləndə salavat çevirmək, dua eləmək;
ç) dəstəmaz suyu; ata duası.
Abtalıb
Abutalıb Kişi Ərəb Talıbın atası.
Abubəkir Kişi Ərəb bax: Əbubəkr.
Abusəməd Kişi Ərəb “Abdussəməd” adının təhrif olunmuş variantıdır. “Allahqulu” mənasına uyğundur.
Abuturab Ərəb Turabın atası; torpağın, tozun sahibi.
Abuzər
Abozər
Abızər
Abizər Kişi Ərəb zər sahibi, qızılın yiyəsi.
Acal Kişi uca, yüksək; mərhəmətli; xoca, müəllim, ustad.
Acar Kişi Acar xalq və bu xalqa mənsub adam;
qarışdırılmış;
seçilmiş.
Adaxan Kişi adanın xanı, hakimi, başçısı.
Adalan Kişi şan-şöhrətə sahib olan, ad-san qazanan.
Adaş Kişi eyni adlı şəxslər; omonim adlar.
Adaşbəy Kişi başqası ilə eyni ada malik olan bəy.
Adəm
Adam Kişi Yunan Adam (ilk peyğəmbərin adı) mənasındadır, torpaq deməkdir.
Adıbaba Kişi adı Baba olan, babanın adını daşıyan.
Adıbala Kişi adı Bala olan.
Adıbəlli Kişi adı bəlli olan, adı şöhrətlənən.
Adıbəy Kişi adı bəy olan, adı böyük olan.
Adıgözəl
Adgözəl Kişi adı gözəl olan.
Adıgün
Adgün Kişi adı gün kimi olan, günə bənzər.
Adış Kişi “adı” komponentli adların əzizləmə forması.
Adışad Kişi adı şad (“xan oğlu” titulu) olan.
Adışirin
Adşirin Kişi adı şirin olan; şirin adlı.
Adıvar Kişi ad-sanı olan, adı əbədi yaşayan.
Adif
Atif
Adifə
Atifə Kişi Ərəb şəfqətli, mehriban;
meyl edən, sevən, bəyənən.
Adil
Adilə Kişi Ərəb ədalətli, insaflı.
Adlı Kişi adı, sanı olan, şöhrətli, tanınmış adam.
Adlıbəy Kişi adı, sanı olan bəy, tanınmış bəy.
Adlıxan Kişi adı, sanı olan xan, tanınmış xan.
Adnaqulu Kişi adna – cümə günü anadan olan;
adnanın qulu.
Afat Kişi Ərəb gözəllər; bədbəxtlik, fəlakət; müsibətlər.
Afdil
Aftil Kişi Ərəb üstün, artıq, çox gözəl.
Afərbəy Kişi Fars işıqlı bəy (bax: Afər); “Afər bəy” adındandır.
Afərxan Kişi Fars işıqlı xan; “Afər xan” adındandır.
Afərşad Kişi Fars yaradandan törəyən; Günəş övladı.
Afətdin Kişi Ərəb dinin gözəlliyi, cazibədarlığı, rəngarəngliyi.
Afif
Afifə Kişi bax: Əfif, Əfifə.
Afik
Afiq
Afiqə
Əfiqə
Afiyə Kişi Ərəb dünyanı gəzib – dolaşan; səxavət; elmdə yüksələn.
Afil
Afhə Kişi Ərəb çıxan Günəş, doğan Günəş.
Afiyəddin
Afyəddin Kişi Ərəb dinin sağlamlığı; atəşin qəlbli; dinin gücü, qüvvəsi.
Afiz
Afizə Kişi «Hafız» adının (bax) təhrif olunmuş forması.
Aflan
Əflan
Əfland Kişi Ərəb bəfər (fərqli), işıqlı; nurlu.
Afraz Kişi Ərəb məğrur, lovğa; yüksək, uca.
Afşar Kişi çevik, ovçuluğu sevən; qədim türk tayfalarından biri.
Afşin Kişi döyüş zamanı istifadə olunan geyim, süngü, silah. Keçmiş Türküstanda hökmdar titulu.
Aftandil
Avtandil Kişi Fars günəş ürəkli, atəşin qəlbli.
Agah Kişi Fars bilən, xəbərdar, gözüaçıq, ayıq.
Ağa Kişi böyük, cənab, sahib; seyid (İranda məmur adlarına artırılır).
Ağababa
Ağabba
Ağbaba Kişi böyük baba (Ata tərəfdən babaya müraciət forması).
Ağabağır Kişi Ərəb ağa, cənab, böyük, ağsaqqal Bağır.
Ağabala
Ağbala Kişi ağa oğlu, ağa balası; ağa kimi oğul.
Ağabəşir Kişi Türk/Ərəb «ağa» (böyük) və «Bəşir» (xoş xəbər gətirən) sözlərindən düzəlmiş, «böyük müjdəçi» mənasındadır.
Ağabəy Kişi böyük bəy, böyük qardaş; bəyzadələrin tərbiyəçisi; hökmdar.
Ağabuta Kişi «ağa» (böyük) və «buta» (qönçə, naxış) sözlərindən düzəlmiş, «qiymətli naxış», «ilahi bəxşiş» mənasındadır.
Ağacabbar Kişi bax: Ağa və Cabbar.
Ağcamal Kişi bax: Ağa və Camal.
Ağacan Kişi ağa, can; əziz ağa; böyük adam.
Ağacəfər Kişi bax: Ağa və Cəfər.
Ağadadaş
Ağaqardaş Kişi böyük qardaş.
Ağadayı Kişi hörmət əlaməti olaraq böyük dayıya verilən ad.
Ağaddin
Ağaəddin
Ağəddin Kişi Türk/Ərəb Ağa Əddin (“ağa” və “Seyfəddin, Sədrəddin, Ələddin” qəbilindən olan adların “Əddin” ixtisar variantı əsasında yaranmışdır.
Ağadədə Kişi ata və ananın atasına hörmət əlaməti olaraq verilən ad.
Ağaəli
Ağəli
Ağalı
Ağali Kişi Türk/Ərəb Ağa Əli, böyük Əli.
Ağaəmi
Ağami
Ağəmi Kişi böyük əmi; ağa kimi əmi.
Ağaəziz Kişi istəkli cənab; sevimli oğlan.
Ağagül Kişi ağaya layiq gül, ağa gülü; ağa oğlu, ağaya layiq oğul.

Kategoriya: Adlarin Menasi   Baxilib: 278  


DİGƏR MƏQALƏLƏR